Regulamin programu lojalnościowego

I
Organizator i rejestracja
II
Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie oraz w Systemie Programu
III
Cel i założenia Programu
IV
Korzystanie z Systemu
V
Awanse
VI
Żołd i amunicja
VII
Zdobywanie punktów i naboi
VIII
Misje
IX
WKU (Wojskowa Komisja Uzupełnień)
X
Ochrona danych osobowych
XI
Pozostałe
XII
Polityka Prywatności

I. Organizator i rejestracja

 1. Organizatorem programu lojalnościowego (dalej Program) o nazwie „CEKOL TEAM” jest CEDAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076746, NIP 5840201335, BDO:000030632 (dalej Organizator).
 2. Program jest realizowany przy pomocy systemu informatycznego (dalej System) dostępnego przez internet pod adresem https://app.cekolteam.pl oraz pośrednio poprzez informacyjno-marketingową stronę Programu znajdującą się pod adresem https://cekolteam.pl
 3. Uczestnikiem Programu (dalej Uczestnik) mogą być wyłączenie pełnoletnie osoby fizyczne, niebędące pracownikami Organizatora ani członkami ich rodzin.
 4. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik zakłada konto w Systemie podając następujące dane:
  1. Adres e-mail,
  2. Imię,
  3. Nazwisko,
  4. „Ksywkę rekruta” – opcjonalnie,
  5. Telefon komórkowy – opcjonalnie.
  6. oraz składając oświadczenie o spełnieniu warunku uczestnictwa w Programie zgodnie z punktem 3. Regulaminu i wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podany przez  Uczestnika adres e-mail jest unikalnym identyfikatorem Uczestnika i może być użyty tylko dla jednego konta.
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest automatyczna wiadomość wysłana przez System pod wskazany adres e-mail zawierająca Kod aktywacyjny. Kod ten jest niezbędny w dalszym procesie rejestracji, w którym Uczestnik w formularzu znajdującym się pod otrzymanym linkiem podaje pozostałe dane:
  1. Rozmiar munduru (ubrania),
  2. Wybiera jedną lub obie z formacji: Szpachlarze, Płytkarze,
  3. Dane adresowe,
  4. Numer (rachunku) bankowego (dopuszczalne są wyłącznie rachunki prowadzone przez Banki znajdujące się na terenie Polski, poprzedzone oznaczeniem PL – (Uczestnik podaje wyłącznie numer rachunku bez poprzedzających go liter PL),
  5. Hasło (składające się z co najmniej 8 znaków, w tym minimum jednej wielkiej litery, jednej małej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego); hasło należy wprowadzić dwukrotnie,
  6. Jeżeli Uczestnik został zaproszony do Programu przez innego Uczestnika, to na etapie rejestracji może podać otrzymany kod polecający,
  7. Skuteczne zakończenie rejestracji wymaga akceptacji Regulaminu oraz Polityki RODO, z którymi należy się zapoznać – linki do treści dokumentów znajdują się na formularzu przy checkbox-ach akceptacji.
 6. Skuteczne założenie konta pozwoli na zalogowanie się do Systemu przy użyciu adresu e-mail oraz hasła.
 7. Hasło do systemu może zostać zresetowane.
 8. Dane, o których mowa w punktach 4.2 – 4.5 oraz 5.1. – 5.4. niniejszego rozdziału, Uczestnik może zmienić po zalogowaniu, korzystając z opcji „Edytuj” na ekranie Książeczka wojskowa dostępnej w menu Systemu.
 9. Każdemu zarejestrowanemu Uczestnikowi zostanie nadany unikalny numer ID zwany nieśmiertelnikiem (widoczny na ekranie Książeczka wojskowa), który nie może zostać zmieniony przez Uczestnika.
 10. W przypadku gdy Uczestnik nie określi własnej Ksywki lub ją usunie, System nada mu ksywkę automatyczną, którą w każdej chwili Uczestnik może zmienić na własną poprzez edycję dostępną na ekranie Książeczka wojskowa. Ksywka nie jest unikalna, co oznacza, że wielu Uczestników może posługiwać się taką samą.
 11. Z poziomu ekranu Książeczki wojskowej Uczestnik może usunąć swoje konto, przez co należy rozumieć wyłącznie brak możliwości logowania się do Systemu. W celu usunięcia danych osobowych należy wysłać zgłoszenie do Organizatora pod adres e-mail: cekolteam@cekol.pl lub listownie pod adres wskazany w punkcie 1. niniejszego rozdziału. W przypadku gdy Uczestnikowi zostanie wypłacona nagroda
  pieniężna, usunięcie danych osobowych Uczestnika będzie możliwe po upływie 6 pełnych lat kalendarzowych od wypłaty ostatniej nagrody pieniężnej.

II. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie oraz w Systemie Programu

 1. Formacja ― umowna grupa zawodowa (płytkarze i/lub szpachlarze).
 2. Książeczka wojskowa ― ekran z danymi uczestnika.
 3. Żołd i amunicja ― ekran, na którym można sprawdzić aktualny stan naliczonych punktów, wartość pieniężną zgromadzonych punktów oraz status rozliczeń:
  1. Portfel ― zakładka na ekranie Żołd i Amunicja, w której prezentowane są wartości pieniężne wynikające z otrzymanych Punktów;
  2. Skrzynka z amunicją ― zakładka na ekranie Żołd i Amunicja, w której prezentowane są posiadane punkty w postaci naboi z głowicami (punkt dostępne) oraz samych łusek (punkty zrealizowane).
 4. Misje – ekran prezentujący zlecone i możliwe do podjęcia misje oraz ich status.
 5. WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) ― ekran umożliwiająca zaproszenie do programu innych uczestników oraz prezentujący osoby, które skorzystały z zaproszenia.
 6. Magazyn/Składnica uzbrojenia ― ekran z wykazem produktów objętych Programem.

III. Cel i założenia Programu

 1. Celem Programu jest zachęcanie do zakupu i/lub używania produktów Organizatora występujących pod marką CEKOL oraz nagradzanie Uczestników Programu za realizację powyższych działań.
 2. Głównym założeniem Programu jest umożliwienie Uczestnikom udziału w Programie, gromadzenie punktów i ich wymiana na nagrody pieniężne. Zasady te zostały opisane w rozdziale VI. Żołd i amunicja oraz VII. Zdobywanie punktów i naboi.
 3. Swoją przygodę każdy z Uczestników zaczyna od stopnia marynarza w korpusie szeregowych. Uczestnik może awansować na wyższe stopnie i do wyższych korpusów. Zasady awansu zostały opisane w rozdziale V. Awanse.

IV. Korzystanie z Systemu

 1. Dostęp do Systemu jest możliwy przez przeglądarkę internetową pod adresem https://app.cekolteam.pl
 2. W przypadku urządzeń mobilnych istnieje możliwość dodania aplikacji do ekranu głównego w celu ułatwienia późniejszego uruchamiania.
 3. Po zalogowaniu się do Systemu (e-mail i hasło), Uczestnik uzyskuje dostęp do:
  1. Menu, prowadzącego do następujących ekranów:
   1. Moja Kampania (ekran domyślny);
   2. Regulamin;
   3. Książeczka wojskowa;
   4. Żołd i amunicja;
   5. Misje;
   6. WKU;
   7. Magazyn/Składnica uzbrojenia;
   8. Akademia.
  2. Paska górnego, zawierającego:
   1. Ikonę ukrywania/rozwijania menu;
   2. Nazwę Programu;
   3. Ksywkę (nie jest wyświetlana na małych ekranach, np. telefonicznych);
   4. Graficznej postaci aktualnego stopnia wojskowego;
   5. Ikonę powiadomień (dzwonek);
   6. Ikonę wylogowania się z Systemu (symbolizującej otwarte drzwi ze strzałką).
  3. Pomocy (ikona czerwonego koło ratunkowego) – umożliwiającej wysłanie wiadomości do Organizatora. Dalsza korespondencja jest prowadzona poza Systemem.

V. Awanse

 1. W Programie przewidziana jest możliwość awansu Uczestnika.
 2. Awans jest opcjonalny, co oznacza, że Uczestnik może brać udział w Programie pozostając w stopniu marynarza w korpusie szeregowych przez cały okres trwania Programu.
 3. Przynależność do danego korpusu wpływa na sposób przeliczania zebranych przez Uczestnika punktów (naboi) na nagrody pieniężne. Więcej na ten temat w rozdziale VI. Żołd i amunicja.
 4. Stopień wojskowy wewnątrz korpusu ma charakter prestiżowy i nie wpływa na sposób przeliczania punktów (naboi) na nagrody pieniężne.
 5. W Systemie wyróżniamy następujące korpusy i stopnie wojskowe:
  1. Korpus szeregowych:
   1. Marynarz;
   2. Starszy marynarz.
  2. Korpus podoficerów:
   1. Mat;
   2. Starszy mat;
   3. Bosmanmat;
   4. Bosman;
   5. Starszy bosman.
  3. Korpus oficerów:
   1. Podporucznik;
   2. Porucznik;
   3. Kapitan;
   4. Komandor podporucznik;
   5. Komandor porucznik;
   6. Komandor.
  4. Korpus generałów:
   1. Kontradmirał;
   2. Wiceadmirał;
   3. Admirał floty;
   4. Admirał.
 6. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z otrzymanego kodu polecającego w procesie rejestracji, Uczestnik jest promowany automatycznym awansem na stopień Starszego marynarza.
 7. Awans z korpusu szeregowych do korpusu podoficerów następuje automatycznie z chwilą skutecznego powiązania konta Facebook Uczestnika z Systemem. Powiązania można dokonać korzystając z przycisku „DODAJ KONTO FB” pod polem „Awansuj do korpusu podoficerskiego!” znajdującego się na ekranie Moja Kompania. Procedura wymaga autoryzacji Systemu w aplikacji Facebook oraz podania w Systemie swojego Nick-u. Operacja ta ma charakter opcjonalny i jest prowadzona w celu ułatwienia Organizatorowi późniejszej weryfikacji wykonania np. Misji polegających na polubieniu strony Organizatora, czy dodania komentarza etc.
 8. Awanse wewnątrz korpusu mogą mieć charakter:
  1. Automatyczny – po uzyskaniu 1 000 punktów (tylko w obrębie danego korpusu). Postęp w uzyskaniu awansu jest widoczny w postaci paska postępu i wartości procentowej w na ekranie Moja Kompania,
  2. Uznaniowy – wykonany przez Organizatora, np. jako nagroda za wykonanie misji, czy w uznaniu szczególnych zasług Uczestnika, np. jego aktywności w promowaniu produktów CEKOL etc.
 9. Po awansie na wyższy stopień, zarówno automatycznym jak i uznaniowym, stan zgromadzonych punktów pozwalających na automatyczny awans na wyższe stanowisko zostaje wyzerowany. Powyższe nie ma wpływu na uzyskane wcześniej punkty (naboje) i wartości kwotowe znajdujące się w poszczególnych portfelach
 10. Awanse pomiędzy korpusami, poza sytuacją opisaną w punkcie 7. powyżej, mają charakter uznaniowy i mogą następować, np. w wyniku wykonania Misji, w uznaniu szczególnych zasług Uczestnika, np. jego aktywności w promowaniu produktów CEKOL, polecaniu Programu poprzez zapraszanie nowych Uczestników (WKU) etc.

VI. Żołd i amunicja

 1. Każdy Uczestnik będzie posiadał jedną skrzynkę z nabojami, której aktualna zawartość jest widoczna  na ekranie Moja Kompania oraz na ekranie Żołd i amunicja ( w zakładce Skrzynka z amunicją). Zawartość prezentowana jest w sposób graficzny:
  1. duży nabój obrazuje każde rozpoczęte 1 000 naboi (punktów);
  2. mały nabój obrazuje każde rozpoczęte 200 naboi (punktów) oraz w sposób liczbowy
 2. Naboje można zdobywać wyłącznie gromadząc punkty naliczone przez Organizatora Programu za przesyłane do organizatora Programu prawidłowo wycięte kody z opakowań produktów objętych Programem. Uczestnik otrzymuje jeden nabój za jeden  punkt naliczony przez Organizatora Programu.
 3. Otrzymane naboje będą automatycznie przeliczane na wartość pieniężną wyrażoną w złotych (stosownie do przelicznika dla danego korpusu znajdującego się w punkcie 4. poniżej). Tak uzyskane kwoty będą zasilały portfel uczestnika, ale tylko do kwoty mniejszej lub równej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku gdy kwota przekroczy 1 000 zł, utworzony zostanie kolejny portfel też z limitem 1 000 zł. Liczba portfeli nie jest ograniczona.
 4. Naboje będą przeliczane na złotówki według następującego mechanizmu:
  1. Korpus szeregowych: 1 nabój – 0,20 zł,
  2. Korpus podoficerów: 1 nabój – 0,23 zł,
  3. Korpus oficerów: 1 nabój – 0,25 zł,
  4. Korpus generałów: 1 nabój – 0,28 zł.
 5. Przeliczenie naboi na złotówki następuje automatycznie w chwili otrzymania ich przez Uczestnika.
 6. W przypadku awansu Uczestnika do wyższego korpusu, przeliczone wcześniej punkty (naboje) na złotówki nie podlegają zmianie. Nowy przelicznik, o którym mowa w punkcie 4. powyżej, będzie miał zastosowanie dopiero dla kolejnej partii otrzymanych punktów (naboi).
 7. Portfele będą widoczne na ekranie Żołd i amunicja w zakładce Portfele.
 8. Uczestnik może w każdej chwili zlecić wypłatę środków z danego portfela. Wypłata (nagroda pieniężna) jest realizowana w całości z danego portfela – nie ma możliwości wypłaty części środków znajdujących się w danym portfelu. Minimalna kwota, jaką uczestnik może zlecić do wypłaty wynosi 10 zł.
 9. Uczestnik może zlecić odrębnie wypłatę, z każdego posiadanego portfela.
 10. Przed zakończeniem zlecenia wypłaty, Uczestnik musi potwierdzić wyświetlony monit, na którym System poda aktualny numer rachunku bankowego oraz dane osobowe, znajdujące się w bazie Systemu. Uczestnik może poprawić dane – w tym celu zostanie przeniesiony do ekranu Książeczka wojskowa.
 11. W momencie zlecenia wypłaty, te naboje w zakładce Skrzynka z amunicją, które złożyły się na daną nagrodę, utracą głowice (pozostanie sama łuska).
 12. W zakładce Oczekujące, Uczestnik będzie widział zlecenia oczekujące na wypłatę, a w zakładce Wypłacone, zrealizowane.
 13. System będzie wysyłał dyspozycję wypłaty nagród pieniężnych dwa razy w miesiącu – każdego 10. i 20. dnia miesiąca. Środki wynikające z wypłaty nagrody pieniężnej powinny znaleźć się na rachunku Uczestnika w ciągu czterech dni roboczych od dat wskazanych powyżej.
 14. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze spełnieniem warunków:
  1. nagrody przekazywane są w ramach sprzedaży premiowej organizatora,
  2. jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 1 000 zł brutto,
  3. otrzymujący nagrodę, nie uczestniczy w programie jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą.
 15. Organizator może w każdej chwili zmienić zasady przyznawania punktów, przeliczników punktów na naboje oraz naboi na złotówki, a także terminy wypłat nagród. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na wcześniej zgromadzone punkty, naboje, czy złotówki w portfelach.

VII. Zdobywanie punktów i naboi

 1. Punkty (naboje) będą uzyskiwane przez Uczestników za prawidłowo wycięte kody z opakowań produktów objętych Programem i przesłane do Organizatora.
 2. Aktualna lista produktów objętych Programem oraz przypisana im liczba punktów znajduje się na ekranie Magazyn/Składnica uzbrojenia.
 3. Organizator może w dowolnym momencie dodać nowe produkty objęte Programem, wycofać dany produkt z Programu oraz zmienić liczbę punktów przyznawaną za dany produkt. Zmiana ta nie ma wpływu na przyznane Uczestnikowi wcześniej punkty.
 4. Aby uzyskać punkty za kody z opakowań należy wykonać następującą sekwencję działań:
  1. Wyciąć właściwe kody z opakowań kupionych i/lub użytych przez Uczestnika produktów objętych Programem (więcej na ten temat na stronie informacyjnej Programu pod adresem https://cekolteam.pl),
  2. Na ekranie Moja Kompania, nacisnąć przycisk „ZGŁOŚ KODY Z OPAKOWAŃ” – wyświetli się instrukcja postępowania w postaci linku do strony z podpowiedzią jak prawidłowo wycinać kody oraz możliwość pobrania formularza zgłoszenia kodów w postaci pliku PDF – do wydruku,
  3. Formularz jest wstępnie wypełniony, tzn. zawiera między innymi imię i nazwisko Uczestnika (które w razie potrzeby można zmienić poprzez edycję na ekranie Książeczka wojskowa) oraz jego adres e-mail i numer nieśmiertelnika (te dane nie mogą zostać zmienione). Na formularzu należy jedynie odręcznie wpisać łączną liczbę zgłaszanych kodów, które będą przesyłane do Organizatora oraz go podpisać,
  4. Formularz wraz z kodami należy wysłać pod adres wskazany w instrukcji oraz w formularzu.
  5. Organizator po otrzymaniu przesyłki z kodami i formularzem, wprowadzi do Systemu tylko prawidłowo wycięte kody z produktów objętych programem i przypisze je danemu Uczestnikowi wraz ze stosowną ilością punktów.
  6. W przypadku wątpliwości dotyczących źródła pochodzenia kodów, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień i na ich podstawie podjąć decyzję o zakwalifikowaniu ich lub odrzuceniu z Programu.
 5. Przypisane produkty i kody będą widoczne na ekranie Magazyn/Składnica uzbrojenia w zakładce Moje skany.
 6. Punkty uzyskane za kody z opakowań zaktualizują:
  1. Liczbę naboi w Skrzynce z nabojami na ekranie Moja Kampania oraz w zakładce Skrzynka z amunicją na ekranie Żołd i amunicja,
  2. Wartość portfeli w zakładce Portfele na ekranie Żołd i amunicja.

VIII. Misje

 1. Organizator przewiduje zlecanie Uczestnikom wykonanie szeregu Misji, czyli zadań, za które będą mogli zostać nagrodzeni. Udział w Misjach jest dobrowolny.
 2. Misje mogą być adresowane do wszystkich lub konkretnego Uczestnika, określonego korpusu, czy formacji.
 3. Zadania mogą przyjmować różnorodny charakter, np.: dotyczyć użycia określonego produktu, pytania na temat danego produktu, polecenia wpisu na Facebook-u, zaproszenia nowego Uczestnika do Programu, przesłania zdjęcia zastosowania produktu etc.
 4. Nagrody za wykonie misji będą przyjmować różną postać, a w szczególności będą to:
  1. Awans wewnątrz korpusu,
  2. Awans do wyższego korpusu,
  3. Wirtualne Odznaczenia w Akademii (ekran Akademia),
  4. Materiały reklamowe Organizatora,
  5. Darmowe próbki produktów Organizatora.
 5. Pojawienie się nowej Misji będzie komunikowane Uczestnikom stosownym powiadomieniem. Misje aktualne, oczekujące na akceptację Organizatora (zgłoszone jako wykonane) oraz wykonane (zaakceptowane przez Organizatora) znajdują się w zakładkach o tych samych nazwach na ekranie Misje.

IX. WKU (Wojskowa Komisja Uzupełnień)

 1. Organizator zachęca Uczestników do polecania Programu innym osobom.
 2. W celu możliwości powiązania nowych Uczestników z osobami, które dokonały polecenia, nowi Uczestnicy proszeni są o podanie otrzymanego kodu polecającego w czasie wypełniania formularza rejestracyjnego.
 3. Unikalny kod zaproszeń znajduje się na ekranie WKU.
 4. Uczestnik ma możliwość wysłania zaproszenia wraz z kodem zaproszeń do potencjalnego nowego Uczestnika poprzez podanie jego adresu e-mail na ekranie WKU w zakładce Kod rekrutacji – System wyśle stosowne zaproszenie. Adres e-mail osoby zapraszanej służy jedynie do wysłania zaproszenia i po jego wysłaniu, nie jest przechowywany w Systemie.
 5. Nowi Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji w Programie z wykorzystaniem kodu zaproszenia otrzymają automatyczny awans na wyższy stopień i będą widoczni w zakładce Twoi rekruci na ekranie WKU Uczestnika polecającego. W zakładce tej Uczestnik będzie widział imię i nazwisko oraz ksywkę osób, które skorzystały z zaproszenia i użyły wysłany przez Uczestnika kod zaproszeń.
 6. Organizator przewiduje nagradzanie Uczestników (np. poprzez awans), którzy skutecznie i aktywnie polecają Program potencjalnym nowym Uczestnikom.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest CEDAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Budowlanych 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000076746, NIP 584 02 01 335.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: ochrona.danych@cekol.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest organizacja Programu.
 4. Dane Uczestnika przetwarzamy w oparciu o zgodę Uczestnika udzieloną w momencie zakładania konta w Systemie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie. Po przekazaniu Uczestnikowi nagrody pieniężnej lub rzeczowej, dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a jego dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego, uwzględniając przepisy Ordynacji podatkowej art. 86 § 1 tej ustawy.
 5. Dane osoby zapraszanej przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do zachęcenia do zakupu i/lub używania produktów Organizatora występujących pod marką CEKOL.
 6. Dane Uczestnika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane Uczestnika któremu wypłacono nagrodę pieniężną będą przechowywane przez 6 pełnych lat kalendarzowych od wypłaty ostatniej nagrody pieniężnej.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem przez nas Programu oraz podmioty przewidziane przepisami prawa.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do wycofania w dowolnym momencie zgody oraz do żądania usunięcia danych. Usunięcie danych osobowych będzie możliwe tylko do momentu zlecenia wypłaty pierwszej nagrody pieniężnej. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie również usunięcie Konta Uczestnika w Systemie. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: cekolteam@cekol.pl. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

XI. Pozostałe

 1. Organizator informuję, że Program będzie trwał do 31.12.2023 roku. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia Programu lub jego przedłużenia na kolejny okres. W przypadku przedłużenia Programu na kolejny okres Uczestnik chcąc w nim pozostać nie musi podejmować żadnych działań.
 2. Informacja o zakończeniu Programu lub jego przedłużeniu na kolejny okres zostanie umieszczona na informacyjnej stronie Programu pod adresem: https://cekolteam.pl oraz poprzez wysłanie powiadomienia e-mail bezpośrednio do Uczestników, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wysłanej wiadomości do adresata.
 3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnik będzie miał 30 dni na podjęcie decyzji o zleceniu wypłaty zgromadzonych w poszczególnych portfelach środków. W takim przypadku ograniczenie w postaci minimalnej kwoty, o którym mowa w punkcie 8. rozdziału VI, nie będzie mieć zastosowania. Po tym terminie zgromadzone środki przepadają, a reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 4. Organizator zastrzega i wyłącza wszelką odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Systemu, a w szczególności za takie, jak: niewłaściwe (niezgodne z niniejszym Regulaminem) naliczenie punktów, przeliczenie punktów na naboje oraz niewłaściwe przeliczenie naboi na złotówki.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych i tym samym za naliczenie i wypłatę w takim przypadku, nagród niewłaściwym osobom lub na niewłaściwe rachunki bankowe.
 6. Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje należy kierować do Organizatora listownie pod adres podany w punkcie 1. rozdziału I. lub wysyłając wiadomość pod adres e-mail: cekolteam@cekol.pl lub po zalogowaniu się do Programu za pomocą formularza znajdującego się na każdym ekranie Programu pod ikoną koła ratunkowego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

Polityka Prywatności